Live Chat Våra Planer och Priser

Licensavtal

DETTA DOKUMENT ANGER DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER PÅ VILKA DEPOSITPHOTOS.INC, ETT FÖRETAG ORGANISERAT I FLORIDA, USA (”DEPOTISPHOTOS”), KOMMER TILLHANDAHÅLLA DESS TJÄNSTER OCH GE LICENS FÖR VISSA FILER TILL ER.

DETTA DOKUMENT UTGÖR ETT KONTRAKTSENLIGT AVTAL MELLAN DIG OCH DEPOSITPHOTOS. VÄNLIGEN, LÄS IGENOM DETTA DOKUMENT NOGA.

Om du har några frågor rörande villkoren i detta Avtal, var vänlig och skicka ett e-mail till:  support@depositphotos.com.

Om du inte samtycker till dessa avtalsvillkor, var vänlig inte använd  Webbsidan (som senare definerat) eller använd dess tjänster (som senare definerat). Dessa Avtalsvillkor reglerar ditt användande av Webbsidan och Tjänster, och dina skyldigheter som en Användare.

Genom ditt användade av denna Webbsida och/eller Tjänster, godtar du att bli bunden till och följa dessa Avtalsvillkor. Depositphotos reserverar sig rätten att ändra dessa Avtalsvillkor då och då och när som helst postat sådana ändringar på Webbsidan, och ditt fortsatta användande av Webbsidan och dess Tjänster efterföljande en post av sådana ändringar innebär ditt godkännande av sådana ändringar, oavsett om du faktiskt har läst sådant ändringar. Vi rekommenderar dig att regelbundet går in på denna Webbsida för ändringar.

Såsom används häri, termen ”Användare” referar till dig, varje enhet du representerar, och dina efterträdare, och tillåtna övertagare. Depositphotos, Inc., ett företag organiserat i Florida, USA (”Depositphotos”) och Användaren kan bli hänvisad till häri som ”Parter” och var för sig, ”Part”.

notis om

MEDAN, Depositphotos driver en webbsida som gör det möjligt för användare att posta sina filer till denna webbsida och gör det möjligt för användare att licensera nämda filer;

MEDAN, Användare önskar att säkra vissa licencierade rättigheter för filer lokaliserade på Depositphotos webbsida.

NU, DÄRFÖR, för gott och värdefullt vederlag, mottagande och tillräckligt som härmed erkänt och med hänsyn till de förgående skälen, liksom det ömsesidiga överenskommelsen och avtal som angivits nedan, är Parterna härmed överens om följande;

1. DEFINITIONER

För syften av detta Avtal, följande villkor skall ha respektive meningar satta nedan:

Webbsida betyder the http://depositphotos.com webbsida, och andra webbsidor genom vilka Depositphotos erbjuder Tjänster (härefter definerat).

Fil betyder alla former av illustration, fotografi, video presenterad i elektronisk form som kan bli åtföljd av associerade filer, som har blivit placerade i Webbsidans arkiv och kan normalt vara tillängliga därifrån.

Tillåtet bearbetat verk  betyder omgjorda arbeten av förskattarskap som innefattar en Fil som har blivit tillräckligt omgjord och resulterat i en individs orginella arbete som ger bigradsgivaren äganderätt och upphovsrättsskydd enligt lag av Förenade Staterna av Amerika, tillhandahåller nämnda jobb av författarskap skall inte bli avsatta av Användaren på någon databank (inkluderat Depositphotos Webbsida).

Tjänster  betyder de tjänster erbjudna av Depositphotos som gör det möjligt för användare att posta sina filer på webbsidan och gör det möjligt för andra användare att licensiera nämnda verk, och alla andra aktiviteter tillhörande dessa (inkluderat utan begränsningar till underlättande av kommunikation och transaktioner mellan filer och upphovsrättsägare och användare).

Avgifter  betyder de licensavgifter som anges häri.

Användare  betyder den enhet som angivs i den första paragrafen av detta Avtal.

Bidragsgivare  betyder ägaren av filer och/eller upphovsrätter därtill, som bidrar med filer till Depositphotos Filbibliotek.

Konfidentiell information  betyder viss information, begrepp, data och sakkunskap, vare sig muntligt, visuell eller i elektronisk eller påtaglig form eller på annat sätt relaterat till de Tjänster, verksamhet och potentiella affärer av Depositphotos, och till Depositphotos existerande eller potentiella produkter, processer och tjänster, inkluderat utan begränsning, Användarlistor, Fillistor, affärshemligheter, uppfinningar, teknologi, design, metoder, sakkunnande, praktiskt kunnande, system, mjukvaroprogram, arbete av författarskap, financiella uppgifter och information inkluderat prismetoder, kundlistor och information, planer, förslag, prognoser, och marknadsföringsplaner och strategier.


2. LICENSBEVILJANDE

Ämne till villkoren och bestämmelserna utgivna häri ger Depositphotos Användaren, och Användaren accepterar, en icke-exklusiv, icke överförbar rätt och sublicensiera till användning för se Filer som Användaren har betalat en pålagd avgift, utan tidsbegränsning, och allt enligt villkoren i Standard eller  Utökad  Licens (som kan bli ändrade av Depositphotos då och då).

Användaren kan skapa och använda Tillåtet Bearbetat Verk, men bara enligt de villkor och begränsningar som anges häri. Användaren samtycker att inte sätta in Filer eller Tillåtet Bearbetat Verk på någon databank för filer eller liknande databaser (inkluderat de på Depositphotos Webbsida).

Användaren antar ansvar för användning av Filer och Tillåtet Bearbetat Verk. Användare godkänner specifikt att inte använda en Fil eller Tillåtet Bearbetat Verk, i undantag som specifikt tillåtet häri.

3. ÄGANDERÄTTIGHETER

Användaren bekräftar och godkänner att varje Fil och dess upphovsrättigheter är egendom av Bidragsgivaren av nämnda Fil, och är inte egendom av Användaren. Bidragsgivaren kvarhåller alla rättigheter, titlar och intresse i Filerna och Användaren skall inte ta några handlingar inkonsekvent med sådan titel och ägandeskap.

4. KONFIDENTIELL INFORMATION

I undantag för specifika rättigheter beviljat av detta Avtal, skall Användaren inte avslöja någon Konfidentiell information utan ett skrifligt godkännande av Depositphotos. Användaren skall använda den högsta kommersiellt rimliga grad av nogrannhet för att skydda den Konfidentiella Informationen, inkluderat att garantera att dess anställda eller konstultanter med tillgång till sådan Konfidentiell Information har godkänt skriftligt att inte avslöja Konfidentiell Information. Användaren bär ansvaret för sådana brott av konfidentialitet av dess anställda och konsultanter. Inom femton (15) dagar efter begärda av Depositphotos, skall Användaren antigen återlämna alla original till Depositphotos  och kopior av sådan Konfidentiell Information och all information, uppgifter och filer utvecklade därifrån av Användaren, eller radera detsamma. Användaren kan bara avslöja den generella naturen, men inte de specifika finansiella villkoren, av detta Avtal utan förgående skriftlig tillåtelse av Depositphotos. Inget häri skall skydda Användaren från avslöja hela eller delar av den Konfidentiella Informationen som nödvändigt enligt till det lagliga krav av en statlig myndighet eller när avslöjande är nödvändigt (genom påverkan eller lag), försedd innan sådant avslöjande, Användaren skall rimliga ansträngningar för;

 • genast meddela Depositphotos skrifligt av sådant krav för ansträngade, och
 • sammarbeta helt med Depositphotos genom skydda mot sådant avslöjande eller erhålla en säkerhetsåtgärd.

Skadeståndsersättning kommer inte vara en tillräcklig motåtgärd om denna Sektion 4 eller Sektion 2 eller 3 är bruten mot och, därför, Depositphotos skall, i tillägg till andra juridiska eller rättvisa lösningar, ha rätt till en sådan installation eller liknande rättvis lättnad mot sådant brott eller hotande brott utan nödvändigeten av posta sådant band.

5. BETALNINGAR

Användaren skall betala alla Avgifter, enligt de villkor satta i  Prissidan.

Om Användaren ignorerar Sektion 2 av detta Avtal som det anser att vara begränsade kvantiteter av reproduktioner utan erhålla en Utökad Licens, måste Användaren meddela Depositphotos detta i skrift att Användaren har övergått antalet tillåtna reproduktioner. Användaren måste skicka in sagda meddelande till Depositphotos inom tio (10) dagar efter att ha övergått sagda begränsning. Meddelandet måste innehålla information om kvantiteten av reproduktioner gjorda av Användare per månad över den tillåtna kvantiteten. Användaren instämmer att i det fall Användaren övergår antalet tillåtna reproduktioner, skall Användaren  betala en kompenserad avgift, som är uträknad av Depositphotos och baserad på överskott och användningen av Användaren.

6. OBEROENDE REVISION

Depositphotos har rätten att på skälig tid i förhand kräva skriftligt meddelande, att ha en oberoende revisor verifiera Användarens överensstämmelse i enlighet med detta Avtal. Användaren skall göra alla gällande böcker och uppgifter tillängliga för sådan inspektion under normala arbetstider på Användarens principella plats för affärverksamhet. Sådan revision skall vara på Depositphotos bekostnad, förutom revision visar en underbetalning av Användaren för granskad period i överskott av fem procent (5%), i vilket fall Användaren skall återbetala Depositphotos får sådana utgifter. Om revisorn avslöjar någon underbetalning av Användaren, skall Användaren genast göra en betalning till Depositphotos av sådan underbetalning, tillsammans med ränta.

7. VILLKOR OCH AVSLUTANDE

Detta Avtal skall påbörjas på datumet häri, och kan bara bli avslutat som föreskrivs häri. Detta Avtal kan bli avslutat:

 • av Användaren, på varsel till Depositphotos;
 • av Depositphotos direkt på Användarens brott av Sektioner 2, 3 eller 4, eller
 • av någon av parterna, ifall den andra parten utför väsentligt brott mot en bestämmelse av detta Avtal och den brytande parten misslyckas att bota sådant brott inom trettio (30) dagar av kvitto av sådant meddelande av sådant brott från den icke-brytande parten.

Om Användaren avslutar detta Avtal enligt till Sektion 7 (a) eller om Depositphotos avslutar detta Avtal enligt till Sektion 7(2) eller (3), då skall användaren betala alla summor på grunderna här nedanför. Vid avslutande för vilken som helst anledning, alla rättigheter, förpliktelser och licenser av parterna härunder skall stoppas, med undantag av följande:

 • Användarens skuld för vilka som helst kostnader, betalningar eller utgifter på grund av Depositphotos som inträffade innan datumet av avslutande skall inte upphöras genom avslutning, och sådana summor (om inte annat är angivna på ett tidigare datum) skall omedelbart betalas på datumet av avslutandet;
 • Användaren skall icke ha ytterligare rätt att använda Filer och omedelbart efter avslutande eller utgångsdatum häri, skall Användaren förstöra alla original och kopior av Filerna och Konfidentiell Information i ägande och under kontroll av Användaren och Användaren skall certifiera i skrift till Depositphotos inom tio (10) dagar följande avslutande som följs in denna Sektion 7(2) och bestämmelserna av Sektion 3 (Äganderättigheter), 4 (Sekretess), 8 (Garantifriskrivning), 9 (Ersättning), 10 (Ansvarsbegränsningar) 11 (Efterlevnad av lagen), 12 (Generella bestämmelser) och denna sektion 7 skall överleva avslutande av vilket som helst anledning eller upphörande av detta Avtal.

Depositphotos reserverar sig rätten, efter eget tycke, att avsluta eller ändra licens av beviljade Användare härunder, eller ersätta Filer med liknande filer. Om någon sådan ersättning är gjord efter att ha skickat ett meddelande till den senaste givna e-mailadressen, är licensen till Filen som blivit ersatt (inkluderat produkter inte än tillverkade) skall bli avbrytna automatiskt. En förnyad licens är applicerat till de ersatta Filerna. Användaren godkänner att avbryta användandet av en ersatt(a) fil(er) och något Tillåtet Bearbetat Verk och samt utföra alla handlingar nödvändigt för upphörande och avslutande av dess användande.

8. ANSVARSFRISKRIVNING

FILERNA, WEBBSIDAN OCH TJÄNSTERNA ÄR INTE FEL-FRIA OCH TILLHANDÅLLS ”SOM DE ÄR” UTAN GARANTI AV NÅGON SORT. DEPOSITPHOTOS AVSÄGER HÄREFTER SIG ALLA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, MED RESPEKT FÖR FILERNA, WEBBSIDAN OCH TJÄNSTERNA, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV TITEL, ICKE-ÖVERTRÄDELSER, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT SYFTE OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FRÅN NÅGON UNDER HANDLÄGGNINGEN ELLER ANVÄNDNING AV VAROR.

9. ERSÄTTNING

Användaren godkänner att ersätta och hålla Depositphotos, alla dess tjänstemän, anställda, aktieägare, direktorer, medlemmar och bidragsgivare, harmlösa mot några skador eller skuld av någon sort som uppstår från någon typ av användning av en Fil eller Tillåtet Bearbetat Arbete av Användaren eller av en annan part som motatt en kopia av Filen eller Tillåtet Bearbetat Arbete från Användaren. Användaren ytterligare godkänner att ersätta Depositphotos för alla kostander och utgifter som uppstår av Depositphotos genom att genomdriva villkoren av detta Avtal.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

DEPOSITPHOTOS SKYLDIGHET FÖR SKADOR TILL ANVÄNDAREN ELLER ANNAN TREDJE-PART FÖR NÅGON ANLEDNING ÖVERHUVUDTAGET, OAVSETT FORMEN AV KRAV ELLER HANDLING, SKALL INTE ÖVERGÅ DEN SAMMANLAGDA AVGIFTEN BETALD AV ANVÄNDAREN TILL DEPOSITPHOTOS FÖR DEN TOLFTE (12) MÅNADEN INNAN KRAVET. DEPOSITPHOTOS SKALL ICKE I NÅGOT FALL HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER AV INFORMATION, VINSTER ELLER ANVÄNDNING AV DESSA FILER, WEBBSIDAN ELLER TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON ANNAN SPECIELL, OAVSIKTLIG, INDIREKT, BESTRAFFANDE ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I RELATION MED ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDE AV FILERNA, WEBBSIDAN ELLER TJÄNSTER UTAN HÄNSYN TILL HURUVIDA DEPOSITPHOTOSHAR BLIVIT RÅDGIVEN AV MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR OBEROENDE FRÅN ALLA ANDRA BESTÄMMELSER AV DETTA AVTAL OCH SKALL TILLÄMPAS ÄVEN VID MISSLYCKANDE AV NÅGRA ÅTGÄRDER SOM ANGES HÄRI.

11. EFTERLEVNAD AV LAGEN

Användaren är endast garanterad rättigheterna att använda Filerna och skall inte inkräkta på Filernas upphovsrätt, export eller omexport, direkt eller indirekt (inkluderat via fjärråtkomst) till Filerna eller annan information eller filerna utgedd av Depositphotos härunder, till vilket som helst land USA eller annan relevant behörighet kräver någon exportlicens eller annat statligt godkännande vid den tiden av export utan att först inneha sådan licens eller godkännande. Det är Användarens ansvar att följa USAs senaste  exporteringsregler, och Användaren skall skydda och ersätta Depositphotos från och mot alla skador, böter, straff, assessments, skulder, kostnader och utgifter (inkluderat rimliga advokatskostnader och domstolskostnader) som uppstår från något krav att Filerna, eller annan information eller filerna utgedda av Depositphotos här nedanför exporterades eller på annat sätt tillgänglig, eller transporterad i strid med tillämpade lagar och regler. Användaren skall följa alla lagar, lagstiftning, regler, föreskrifter, och statliga krav med respekt för Mjukvaran, och deras prestanda av Användaren av dess förpliktelser här nedanför, av någon jurisdiktion i eller från Användaren direkt eller indirekt orsaka Mjukvaran att bli använd eller tillänglig. I det fall att detta Avtal är nödvändigt att vara registrerat med en statlig myndighet, skall Användaren se till att sådan registrering att blir gjord och skall bära utgifter eller betalbar skatt med respekt därav.

12. GENERELLA BESTÄMMELSER

12.1 Force Majeure. I fall någon av parterna är hindrad från att uföra, eller förhindrad att utföra, någon av dessa skyldigheter under detta Avtal på grund av anledningar bortom den rimliga kontroll av parten åberopa denna bestämmelse en påverkande partens prestanda skall vara förlängd för en period av försening att utföra sådan förekomst.

12.2  Upphävandet . Upphävandet av någon av parterna ett sådant brott eller som standard av någon bestämmelse av detta Avtal av den andra parten skall inte bli konstruerat som ett undantag av något genomfört brott av samma bestämmelser, inte heller ska någon försening eller utelämnande på parten av någon av parterna att utöva eller använda sig av någon rättighet, makt, eller privilegie som den har, eller kan ha här nedanför, drivs som ett upphävande av någon rättighet, makt eller privilegie av sådan part.

12.3  Utan agentur ; frilansare. Inget i detta Avtal skall anses utgöra antigen del som agentur eller representant av den andra parten, eller båda parter som en gemensam satsning eller partner för vilket som helst syfte.

12.4  Gällande lag, jurisdiction & Plats . Detta Avtal ska vara skyddat av och konstruerat med enlighet med lagarna av Staten Florida, USA, utan avseende av dessa val av lagbestämmelser. I fall av någon sådan konflikt mellan lagar, regler och föreskrifter och de av USA, lagarna, reglerna och bestämmelserna av USA skall styra. EU Konvention på Internationella Handelskontrakts för försäljning av Varor och skall inte tillämpas till detta Avtal. Exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister uppstådda under detta Avtal är i de federala och statliga domstolar lokaliserade i Miami, Florida, USA och båda parter härmed godkänner sådan jurisdiktion och plats för detta syfte. Invaliditeten eller avsaknad av några bestämmelser av detta Avtal och skall inte påverka den kvarvarande delen härav.

12.5  Hela Avtalet; Ändringar . Detta Avtal innefattar hela avtalet mellan parterna utan beaktande till ämnet härav. Inget undantag, godkännande, modifikation eller ändringar av villkoren i detta Avtal ska binda Depositphotos om inte i skriftligt signerat. Villkoren som anges i köpsorder för Användaren (eller liknande dokument) som i tillägg till eller i strid med villkoren av detta Avtal är specifikt avstått av Användaren. Alla sådana villkor är behandlade av Depositphotos för att föreslå filändringar av denna licens och avvisas. Användarens köporder är endast effektiv av Användarens okvalificerade åtagande att betala för licens till Depositphotos Filer på de villkor (och endast villkoren) som anges häri. Depositphotos kan ändra detta Avtal då och då, genom att meddela Användaren av sådana ändringar i skrift (e-mail skall utgöra ett skriftligt för syfterna av denna mening).

Vid ingående i ett indivuellt avtal med en vattenstämpel på filen vid köp med en kund, har Depositphotos Inc. rätten att ändra listan av tillåtna och förbjudna sätt att använda filen på. Alla sådana ändringar är beskrivna och satta kundavtalet speciellt och separat, dock är inga ändringar är gjorda i de allmänna reglerna på sidan.

12.6  Kostnader, Utgifter och Advokatavgifter . Användaren skall återbetala Depositphotos för alla rimliga kostnader (inkluderat advokatavgifter) uppkommit av Depositphotos i insamlandet av sena betalningar av Användaren. Om Depositphotos inleder en åtgärd, eller fortsätter att genomdriva mot Användaren eller tolka detta Avtal, Depositphotos skall ha rätt att återkräva den aktuella kostnaden från Användaren, utgifter och advokatavgifter (inkluderat alla relaterade kostnader och utgifter), uppkommit av Depositphotos i relation med sådan handling eller bearbetning och i relation med uppnå och genomdriva dom eller för att därigenom erhållas.

12.7  Överlåtelse . Detta Avtal och rättigheter och skyldigheter här nedan, får inte överlåtas, i helhet eller delvis av Användaren, utan ett förgående skrifligt godkännande av Depositphotos och ett obehörigt uppdrag och överföringen är ogiltliga. Depositphotos skall ha rätten att tilldela detta Avtal till en efterträdare till hela eller Servicerelaterade delen av Depositphotos företag. I fall av varje tillåten överlåtelse eller förflyttning av detta Avtal, skall detta Avtal eller de relevanta bestämmelserna vara bindande, och vara till förmån för de efterföljande exekutorer, arvtagare, representanter, handläggare och tilldelade parternas beslut..

12.8 Meddelande . Något besked eller annan kommunication från ena parten till den andra skall vara skriflig och personlig lämnad eller skickad via facsimil eller certifierad e-mail, förbetalt porto och krav på returkvitto, adresserad till sådan annan partner på adressen specifierad nedan eller på sådan annan adress så att parter kan då och då ange i ett meddelande till den andra parten. Alla meddelanden skall vara på engelska och skall vara effektiva vid mottagnade.

12.9  På engelska . Partnerna bekräfter att detta Avtal och all relaterad dokumentation är och kommer vara utarbetade på engelska. Bestämmelsen av detta Avtal eller annat meddelande till Användaren i annat språk än engelska är endast av bekvämlighet. I fallet av några motsägelser mellan den engelska versionen och någon annan version, skall den engelska versionen vara i kontroll.

12.10  Bildtexter och Rubriker . Bildtexter och rubriker som finns i detta Avtal har blivit inkluderat för enkel referens och bekvämlighet och skall inte beaktas vid tolkning av detta Avtal.

12.11  ERKÄNNANDE GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN ATT ANVÄNDAREN HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT UPPSÖKA OBEROENDE JURIDISKT RÅD INNAN ACCEPTERA DET. MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS.COM ATT TILLHANDAHÅLLA FILERNA GODTAR ANVÄNDAREN ATT BLI BUNDEN AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DETTA AVTAL.

Favoriter
Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
 • Visa mapp
 • Move Folder
 • Redigera mapp
 • Ta bort mapp
 • Show Preview
Klicka här för att lägga till
anteckningar till denna mapp.
Anteckningar: