Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Användarvillkor
 • ANVÄNDARVILLKOR

  Detta Avtal reglerar användarvillkoren för Depositphotos Webbsida. Information angående rättigheter och licenser för användning av royalty-fria filer är utgiven i Standard och Utökade licenseavtalen.

  Webbsidan är ägd och driven av Depositphotos Inc. Tillgång till Webbsidans alla filer och funktioner är utgiven till Användaren på villkoret att han/hon accepterar och instämmer med Användarvillkoren av Webbsidan. Användande av Webbsidan indikerar Användarens medgivande till dessa Villkor. Om Användaren inte accepterar de nuvarande Användarvillkoren, borde han/hon lämna Webbsidan.

  Depositphotos tar på sig rätten att revidera och ändra Användarvillkoren när som helst utan anmälan till Användaren. Användaren accepterar att för att få full och uppdaterad information angående Användarvillkoren borde han/hon periodvis granska denna sektion. Användarens pågående användning av Webbsidan efter publikation av någon ändring på de nuvarande Användarvillkoren indikerar Användarens godkännande med de effektiva ändringarna.

  Användaren har ingen rätt att ingripa i Webbsidans säkerhetsbestämmelser eller, på liknande sätt, använda Webbsidan eller andra systemresurser, nätverk och tjänster som är tillgängliga genom eller kopplade till Webbsidan på ett korrupt sätt. Användaren instämmer att användning av Webbsidan förgår helt lagligt och inom tilltänkta gränser.

  1. IMMATERIELL EGENDOM

  Alla av Webbsidans tillgångar, inkluderat systemet av organisation och presentation av filerna på Webbsidan, är egendom av Depositphotos och dess aktieägare, och är skyddade av juridiska och underordnade handlingar relaterat till den immateriella egendomen inkluderat men inte begränsat till upphovsrättslagen och andra liknande lagar.

  I tillfälle av avsaknad av ett separat skriftligt avtal med Depositphotos (så som i Standariserade Lisenceavtalet), är obetingat användande av filerna erbjudna av Webbsidan utan skrifligt avtal av Despotiphotos förbjudet.

  Filerna tillgängliga på Webbsidan får blir kopierade och användas för privat användade av Användaren endast för icke-kommersiellt bruk eller utbildningssyfte. Dessutom, är det förbjudet att ändra filerna på alla sätt (till exempel, att ta bort eller gömma upphovsrättsmarkeringar). Användaren har ingen rätt att skapa bearbetningar från filen presenterad på Webbsidan eller använda de på annat sätt.

  2. SEKRETESS

  Depositphotos respekterar konfidentialiteten av privat och personlig information av alla medverkande parter. För mer information om proceduren av insamlandet, användningen och utlämnande av Användarens konfidentiella information, se Sekretesspolicyn. Användaren är rekommenderad att bekanta sig med detta dokument.

  3. UPPDATERINGAR AV WEBBSIDAN

  Depositphotos uppdaterar kontinuerligt teknik, innehåll och annan information på Webbsidan. Likväl gör Depositphotos inget anspråk för att garantera komplett, exakt och enlighet av informationen på Webbsidan. Depositphotos kan addera, överskåda eller ta bort information, resurser och tjänster postade på Webbsidan. Dessutom, Depositphotos reserverar sig rätten att göra ändringar på Webbsidan utan att ge underättelse på förhand.

  4. LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

  Det kan vara länkar till tredje-parts sidor på Webbsidan. Sådana länkar er givna endast för Användarens bekvämlighet. Deras förekomst menar inte att de är rekommenderade eller stöttade av Depositphotos. Dessutom, Depositphotos kan inte garantera deras säkerhet och enlighet med Användarens förväntningar. Depositphotos bär inget ansvar i sådana fall av skador eller förluster, direkt eller underförstått, på grund av ett besök originalt från Depositphotos, eller till användning av tjänster tillängliga på tredje-parts sidor.

  5. MJUKVARA OCH DATAVIRUS

  Ibland, kan sidfel inträffa på grund av Internetanslutningen, mjukvarodrift, dataöverföring, osv., och det är möjligt att inkorrekt eller ofullständig kopia av informationen finns visad på Webbsidan. Liknande, Webbsidan kan innehålla skadliga koder eller program infekterade med datavirus.

  Depositphotos är inte ansvarig och bär inget ansvar i samband med arbete av någon mjukvara, närvaro av något datavirus eller andra element med skadliga koder, närvaron av destruktiva eller osäkra filer som kan bli störda eller på annat sätt påverka mjukvara och maskinvaran på Användarens granskning av Webbsidan, tillgången till någon information på Webbsidan, eller under nedladdningen av några filer från Webbsidan. Depositphotos rekommenderar starkt anti-virus mjukvara eller andra skyddande program under användning av alla webbsidor.

  6. FILERNAS PRESENTATIONSFORMAT

  Webbsidans innehåll och Webbsidan själv är försedd för omdöme och användning utan någon personals inblandning från Webbsidans ägare, förhållanden och garantier av någon sort, uttalad eller underförstådd. Dessa garantier inkluderar de förhållanden och garantier av säljbarhet. Depositphotos kan inte garantera Webbsidans innehåll, dess verk eller att Webbsidan som helhet kommer möta de förväntningar och önskemål från Användare, inte heller att processen av dess användning kommer att vara fel fri och utan avbrott.

  7. ANSVARSBEGRÄNSNING

  Användaren bekräftar att han/hon förstår och tar på sig ansvaret och antar alla risker som resulterar från användning av Webbsidan utan några begräsningar.

  Depositphotos och dess anställda, ledningen, partners, aktieägare och agenter har inget ansvar för brister av någon sort eller nedstängning av Webbsidan som resulterar i förlust av affärer, information, vinst eller andra financiella förluster på grund av krav av någon sort, förluster, framställningar, aktioner eller andra händelser förekommande på grund av giltligheten av dessa Användarvillkor, inkluderat utan begränsningar Webbsidans navigation, användning, tillgång till filer eller deras delar, så som någon annan rätt inkluderat även i den situation att Depositphotos var rekommenderad av i teorin möjliga skador, oberoende av vare sig det förekommande fallet och skador var ett resultat av överträdelser på intellektuell eller annan egendom, baserad på ett lagbrott, oaksamhet, ansvarsförbindelser eller andra liknande fall och situationer, eller inte.

  Den totala sammanlagda skuld av Depositphotos i relation med användningen av Webbsidan, i helhet eller delvis, eller dess innehålls motsvarighet i pengar skall inte övergå US $10.

  8. ERSÄTTNING

  Godkännande av villkoren i detta Avtal, tyder på att Användaren samtycker till ersätta försvar och hålla Depositphotos, dess dotterbolag, dess innehåll och kontributörer och deras respektive direktorer, tjänstemän, anställda, aktieägare,  partners och agenter (tillsammans, ”Depositphotos parter”) harmlösa från och mot alla påståenden, ansvar, förluster, skador, kostnader och andra utgifter (inkluderat överkomliga rättsliga kostnader) som upstått av någon av Depositphotos partier som ett resultat av, eller i relation med, något brott eller påstodda brott av Användaren eller någon som agerar på Användarens räkning av några av de villkor i detta Avtal.

  9. PROCEDUR AV ANMÄLAN OCH PRESENTATION AV PÅSTÅENDEN AV INTRÅNG

  Depositphotos respekterar alla lagar om immateriell egendom och förväntar sig att alla användare följer samma principer. I sådana fall där Användaren tror att hans/hennes immateriella egendom har blivit kopierad och använd i överträdelser av hans/hennes rättigheter eller Användarens immateriella egendomsrättigheter har blivit brutna på annat vis, ska han/hon lämna in ett skrifligt meddelande till Depositphotos inkluderat följande information:

  • Fysisk eller elektronisk signatur av en auktoriserad person som agerar på vägnar av ägaren av upphovsrätten eller annan immateriell egendom i fråga;
  • Beskrivning av verket eller annan typ av immateriell egendom som tillhör ägaren av det Användaren hävdar ha blivit brutet mot;
  • Beskrivning av platsen på Webbsidan där materialet var placerat;
  • Användarens emailadress, telefonnummer och fysiska adress;
  • Användarens applikation inkluderat ett rimligt antagande att den omtvistande användningen inte är tillåten av lag eller ägare av upphovsrätt;
  • Ett uttalande som motsvarar det under ed att informationen presenterad av Användaren är pålitlig och korrekt och att uttalandets författare är en person som är auktoriserad att agera på vägnar av upphovsrättsägare eller själv är ägaren.

  Brevet inkluderat all information ovanför ska vara adresserad till VD för Depositphotos Inc. och inskickad genom Kontakta Oss   genom e-mail på  support@depositphotos.com.

  10. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

  Giltighet, tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot dessa Användarvillkor, och därmed sammanhängande frågor, ska regleras i enlighet med lagarna i delstaten New York (utan hänvisning till den rättsliga doktrinen). Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden rörande giltigheten, tolkningen och tillämpningen av dessa Användarvillkor, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot dessa Användarvillkor, och därmed sammanhängande frågor, ska föras uteslutande i de statliga eller federala domstolarna i delstaten New York. Alla parter samtycker till den eteslutande jurisdiktionen av dessa domstolar och avstår invändning mot anständigheten eller bekvämligheten av sådana platser. FN:s konvention angående Avtal om internationella köp av varor gäller inte för och påverkar inte på annat sätt dessa Användarvillkor.

  11. GENERELLA BESTÄMMELSER

  Depositphotos misslyckande att insistera på eller verkställa strikt utförande av någon bestämmelse av detta avtal ska inte be konstruerad som ett undantag av någon bestämmelse eller rättighet.  Om någon bestämmelse av Användarvillkoren inte kan bli uppfylld helt eller delvis av territoriet av ett specifikt land, och alla dess partier inte möjligt kan komma till ett beslut, beslutar parterna att avgöra all såna ärenden genom juridisk process. I fall domstolen bestämmer att välja den närmsta lagstadgade bestämmelse, ifölge till vilken bestämmelse av Användarvillkoren kan bli fullföljd delvis eller helt.

  12. KONTAKTER

  För eventuella frågor gällande bestämmelserna i detta dokument, kontakta Depositphotos genom använda kontaktinformationen nedan.

  Kontaktinformation:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Eller använda denna länk  Kontakta Oss.

  13. BEKRÄFTELSE

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN ATT ANVÄNDAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT SÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅDGIVNING INNAN ACCEPTERAT DET. MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS AVTAL ATT TILLHANDAHÅLLA INNEHÅLLET, ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT BLI BUNDEN TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DETTA AVTAL. ANVÄNDAREN GODKÄNNER DESSUTOM ATT DETTA ÄR DEN FULLA OCH ENDA SAMMANSTÄLLNING AV AVTALET MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER ALLA FÖRSLAG ELLER FÖRGÅENDE AVTAL, MUNTLIGA ELLER SKRIFLIGA, OCH ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL MOTIVET AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskrivning:  Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: